Procedures onaanvaardbaar gedrag

Onaanvaardbaar gedrag is uit den boze bij Jong Sint-Gillis. We willen het absoluut vermijden en zorgen voor een veilige sportomgeving. Spelers moeten zich thuisvoelen bij onze club. In hun
comfortzone ook, zodat ze ten volle kunnen ontwikkelen als voetballer, maar ook als mens.

Tegen onaanvaardbaar gedrag willen we optreden. Het moet zeker ook gemeld worden, wegens niet altijd zichtbaar. De rol van de trainer is belangrijk bij sportieve zaken, van de vertrouwenspersoon indien het doorgeven anoniem gebeurt en van het bestuur als het om extra-sportieve zaken gaat. Het dagelijks bestuur neemt uiteindelijk een beslissing als er een sanctie nodig is. Indien een conflict in eerste instantie niet oplosbaar is, kan de vertrouwenspersoon steeds als bemiddelaar optreden.

In onderstaande flowchart tonen we bij wie men onaanvaardbaar gedrag kan melden.

Soorten onaanvaardbaar gedrag

We maken een onderscheid tussen drie vormen van onaanvaardbaar gedrag :

  • Non-verbaal gedrag (onaanvaardbaar tot zwaar overschrijdend)
  • Verbaal gedrag (onaanvaardbaar tot zwaar overschrijdend)
  • Fysiek gedrag (onaanvaardbaar tot zwaar overschrijdend)

Non-verbaal onaanvaardbaar gedrag kan zijn:

Uitdagend, provocatief of intimiderend gedrag, pesten, provocerende gebaren, uitingen via telefoon, misbruik/pesten via internet en/of social media, negeren van afspraken, stelen, bezit van gevaarlijke voorwerpen, bezit of handel van tabakswaren, alcohol of drugs, stalken, …

Verbaal onaanvaardbaar gedrag:

Vernederen, kleineren/extreme vormen van plagen, schelden, vloeken, racisme of discriminatie, seksueel provocatief taalgebruik, (be)dreigingen, …

Fysiek onaanvaardbaar gedrag:

Duwen, trekken, slaan, kopstoot geven, gericht gooien van objecten, knijpen, krabben, aan de haren trekken, schoppen, trappen, spuwen, bijten, gebruik van wapens, fysiek dwingen tot uitvoeren of juist nalaten van taken, huisvredebreuk, stelselmatig hinderen, ongewenste aanrakingen of betastingen, aanranding, seksueel misbruik, …

Sancties

We treden op bij het vaststellen van onaanvaardbaar gedrag, zoals beschreven staat in ons huishoudelijk reglement.

Na het voeren van een gesprek met de betrokkenen of de bespreking van de feiten in het bestuur kan volgen:

1. Een officiële waarschuwing
2. Een schorsing voor een bepaalde tijd
3. De definitieve verwijdering uit de club